Blog

Belasting in Spanje, de verminderde overdrachtsbelasting in Spanje van 2%

belasting in SpanjeBelasting in Spanje. De verminderde Spaanse verdrachtsbelasting van 2% wordt bepaald door artikel 25 van het Wetgevend Decreet 1/2009, van 1 september, ter goedkeuring van de Geconsolideerde Tekst van de bepalingen uitgesproken in de Autonome Gemeenschap van Andalusië inzake overgedragen belastingen in Spanje waarin wordt bepaald dat een verminderde Onereuze Spaanse Vermogensoverdrachtbelasting wordt betaald in aankopen van onroerende zaken door zelfstandige makelaars met de bedoeling deze door te verkopen:

1. Onder de modaliteit “Onereuze Vermogensoverdrachten in Spanje” van de Belasting op Vermogensoverdracht en de belasting op gedocumenteerde rechtshandelingen, zal een tarief van 2% worden toegepast indien een natuurlijk persoon die een bedrijfsactiviteit uitvoert waarbij de aanpassingsnormen van de Algemene Boekhoudregels van de onroerendgoedsector toepasselijk zijn, een onroerende zaak verwerft, mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

a) Dat de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de aankoop maakt, deze woning in zijn vlottende activa opneemt.

b) Dat het bezit van de aangekochte woning wordt overgedragen binnen de vijf jaar na aankoop, en dat deze overdracht onderhevig is aan Spaanse overdrachtbelasting

2. Dat de voorlopige vereffening van het verschil tussen het algemeen tarief en het verminderde tarief betaald dient te worden zoals bepaald in het voorafgaand lid onder de termijnen vastgelegd in artikel 5 van de Herziene Tekst van de Wet in Spanje inzake overdrachtsbelasting en belasting op gedocumenteerde rechtshandelingen, goedgekeurd door het Wetgevend Koninklijk Besluit 1/1993 van 24 september.

3. Dat werd voldaan aan de vereisten van lid 1 van dit artikel dient bewezen te worden overeenkomstig de volgende normen:

a)  U dient te bewijzen dat u een belastingbetaler bent waarop de aanpassingsnormen van de Algemene Boekhoudregels van de onroerendgoedsector toepasselijk zijn. Dit bewijst u door middel van het certificaat dat u bent ingeschreven in het desbetreffende vakje van de Nationale Classificatie van Economische Activiteiten.  Zulk certificaat dient samen met de vereffening ingediend te worden en kan vervangen worden door de inschrijving in het register van de Raad voor Economie en Financiën.

b) Het feit voorzien in paragraaf a) van lid 1 van dit artikel vereist dat de belastingbetaler in het document krachtens hetwelke de overdracht wordt geformaliseerd aanduidt dat hij de woning in de vlottende activa zal opnemen.

Het bepaalde in vorengaande paragraaf wordt verstaan onverminderd de administratieve verificatie ervan.

c) De vereiste voorzien in paragraaf b) van lid 1 van dit artikel wordt verstaan als nagekomen door het verlijden van de notariële koopakte.

1. Certificaat van inschrijving in het desbetreffende vak van de Nationale Classificatie van Economische Activiteiten

Wat betreft de vereiste bepaald in lid 3 a) is het nodig dat de aankoop gemaakt wordt door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijfsactiviteit uitvoert waarbij de aanpassingsnormen van de Algemene Boekhoudregels van de onroerendgoedsector toepasselijk zijn, goedgekeurd door het Besluit van het Ministerie voor Economie en Financiën, van 28 december 1994 (Spaans Staatsblad nummer 3, van 4 januari 1995). Aangezien het register van de zelfstandigen en ondernemers in de Junta de Andalucía waarnaar de norm verwijst zich in de ontwerpfase bevindt, zal dit door ondernemers op de volgende wijze bewezen worden:

–    Indien u de Belasting over Economische Activiteiten dient te betalen, kunt u dit bewijzen krachtens de aangifte van voormelde belasting (formulier 840) en een geldend certificaat van het register en de inschrijving in het desbetreffende vakje van de economische activiteiten dat kan worden verzocht via formulier 01 inzake Verzoek van Certificaten (Afdeling of Administratie van de Belastingdienst).

De vakjes van de Economische Activiteiten waaruit blijkt dat de ondernemer/zelfstandige in de onroerendgoedsector de aanpassingsnormen van de Algemene Boekhoudregels van de onroerendgoedsector toepast, zijn als volgt: Groep 833, subgroep 833.2 (ontwikkeling van gebouwen) en groep 861.1 (verhuur van woningen).

Indien het bedrijf ingeschreven staat onder vakje 833.2, dient het te voldoen aan de vereiste in lid 3 a) van artikel 25.

2. Opname in de vlottende activa.

Artikel 25.2 b) bepaalt dat de belastingbetaler in het document krachtens hetwelke de overdracht wordt geformaliseerd aanduidt dat hij de woning in de vlottende activa zal opnemen, onverminderd de administratieve verificatie ervan. Deze vormelijke vereiste wordt op positieve wijze gereguleerd als garantie dat de opname in de vlottende activa werkelijk zal plaats vinden.

Daarom is het belangrijk dat het bedrijf de opname in de vlottende activa bewijst en dat het de bedoeling heeft deze door te verkopen binnen de wettelijk vastgelegde periode.

CONCLUSIE:

In de belastingperiodes waarin het bedrijf staat ingeschreven onder het vakje 833.2 van de Belasting op Economische Activiteiten, en mits het bedrijf verklaart en bewijst krachtens een rechtsgeldig bewijs dat het de onroerende zaak in de vlottende activa heeft opgenomen met de bedoeling het door te verkopen binnen de gesteld termijn, heeft het bedrijf recht op het verminderde tarief van 2% Onereuze overdrachtsbelasting op voorwaarde dat de overige vereisten bepaald in artikel 25 van het Wetgevend Decreet 1/2009 van 1 september ter goedkeuring van de Geconsolideerde Tekst van de bepalingen uitgesproken in de Autonome Gemeenschap van Andalusië inzake overgedragen belastingen worden nagekomen.

Additionele juridische en fiscale informatie met betrekking tot Spaanse vastgoed transacties kunt u vinden op de volgende micro web site conveyancinginspain

Vorige artikels over het onderwerp “Belasting in Spanje” kunt u hier vinden.

Neem nú contact op met één van de gesprecializeerde juristen in Spanje of Nederlandstalige Spaanse economen / fiscalisten van ons kantoor in Marbella in geval dat u vragen heeft op gebied van Spaanse jurdische en fiscale wetgeving.

María Teresa Arcos, Advocaat in Marbella

Wim Lamers, Econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder Costa del Sol, Juridisch Spanje, Spaanse advocaten, Overdrachtbelasting Spanje,

Share this story

Categorieën