Blog

Vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie en wijziging van de wet inzake Successie- en schenkingsrechten in Spanje. Niet-residenten

erfrecht in spanjeIn het vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie van 3 september 2014. Zaak C-127/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157285&doclang=ES)

wordt, tegen het beginsel van vrij verkeer voor kapitaal in, een verschil gemaakt wat betreft de belastingen bij schenkingen en nalatenschappen tussen de rechtverkrijgende en schenkers die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in Spanje, tussen de erflaters die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in Spanje en tussen de schenkingen en soortgelijke bepalingen van onroerende goederen gesitueerd in Spanje en deze gelegen buiten Spanje.

Het vonnis verwijst niet naar de bevoegdheden die aan de Autonome Gemeenschappen werden toegewezen (in het algemeen met gunstigere fiscale voordelen voor de belastingbetaler), maar naar de nationale wet die toepasselijk was voor de niet-residenten in deze materie.

Krachtens de Spaanse wet 26/2014 van 27 november (gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad van 28 november 2014) wordt de wetgeving inzake Successie- en schenkingsrechten aangepast aan het vonnis van het Europees Gerechtshof.

 

Laten we de nalatenschappen  waarmee we op regelmatige basis te maken hebben op het kantoor, even onder de loep nemen. De aanpassing van de nationale wet aan het Europees vonnis betekent het volgende:

  1. In geval van verwerving van goederen en rechten via een erfenis, legaat of eender welke andere erfrechtverklaring, zullen, indien de erflater resident was in een lidstaat van de Europese Unie(1) of van de Europese Economische Gemeenschap(2), maar niet in Spanje, de belastingbetalers het recht hebben op de toepassing van de nationale wetgeving goedgekeurd door de Autonome Gemeenschap waar de grootste waarde aan goederen en rechten van de nalatenschap zich in Spanje bevindt. Indien zich er geen enkel goed or recht in Spanje bevindt, zal de wetgeving worden toegepast van de Autonome Gemeenschap waar elke belastingplichtige woont.

  1. In geval van verwerving van goederen en rechten via een erfenis, legaat of eender welke andere erfrechtverklaring, zal, indien de erflater resident was in een Autonome Gemeenschap, en de belastingplichtige geen resident is, maar wel woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Gemeenschap, de wetgeving worden toegepast van de Autonome Gemeenschap waar de erflater resident was.

Voor desbetreffende doeleinden wordt begrepen dat de natuurpersonen die resident zijn in Spanje, resident zijn in een Autonome Gemeenschap indien ze een groter aantal dagen van de periode van de vorige vijf jaar in deze Gemeenschap gewoond hebben die eindigt op de dag voorafgaande aan de opeisbaarheid.

Deze aanpassing van de wet inzake Successie- en schenkingsrechten aan het vonnis van het Europees Gerechtshof heeft een grote impact. De Belastingdienst zal dus snel moeten zijn om alle formulieren klaar te hebben voor 1 januari 2015 aangezien de autonome bonussen op dit moment niet vermeld zijn in de huidige formulieren.

(1).- Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Slovakije, Slovenië, Spanje, Estonia, Finland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Roemenië, Zweden.

(2).-  IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Féliz Ruiz, advocaat in Marbella

Arcos & Lamers Asociados, uw advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje.

Neen nú contact op met één van de profesionele advocanten en fiscalisten van ons kantoor in Spanje!.

 

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Niet resident in Spanje , Spaans Erfrecht, Testament in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën