Blog

De annulering van de hypotheek op uw woning in Spanje

mortgage in marbellaHeeft u een hypotheek op uw woning in Spanje? Hier wensen wij u kort uit te leggen welke stappen u moet ondernemen om formeel een hypotheeklening door te halen eens deze volledig werd afbetaald.

Nadat de schuld bij de bank werd afbetaald, dient deze last niet meer op uw woning te staan, want dit kan immers uw belangen in de toekomst in het gedrang brengen, zoals bijvoorbeeld op het moment dat u uw woning verkoopt.

De economische doorhaling van de lening staat niet gelijk aan de automatische doorhaling van de hypotheek op uw woning en dientengevolge ook niet aan de doorhaling bij het eigendomsregister van deze last.

3% inhouding op de aankoop van een woning in Spanje

property in spainAls een niet-resident in Spanje een onroerende zaak verkoopt dat in Spaans grondgebied gelegen is, heeft de koper de verplichting 3% van de verkoopprijs in te houden en bij de belastingdienst te betalen als aanbetaling van de belasting dat toekomt aan de verkoper die niet –resident is.

Het is een verplichting die toekomt aan de koper, die daardoor verplicht is formulier 211 in te dienen voor de aanbetaling en dit binnen een termijn van een maand vanaf de datum van overdracht van de onroerende zaak.

Nadat deze belasting werd betaald dient de koper een “exemplaar voor de verkoper die niet-resident is” te overhandigen aan de verkoper ter bewijs dat de aanbetaling werd gemaakt.

Adiós met de Apostille van den Haag in de Europese Unie?

international lawyer in marbellaHet is wel iedereen bekend hoe omslachtig het kan zijn opdat een document afgegeven door een autoriteit in een staat, juridisch geldig is in een andere staat.

 

Het lijkt erop dat de Europese Unie het ons wat gemakkelijker wil maken (hoewel sommige er geen deel van willen uitmaken, Brexit dixit), middels de goedkeuring van een reglement dat de procedures om bepaalde officiële documenten te waarmerken, zal vergemakkelijken.

Tegenwoordig dienen de inwoners van de Europese Unie deze officiële documenten te laten apostilleren zodat ze ook geldig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Spaanse Jaarrekeningen voor het boekjaar 2015

spanish accountant in marbellaBinnenkort dienen, na de aangifte van de Vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2015 de jaarrekeningen te worden ingediend en ingeschreven.

De Jaarrekeningen in Spanje dienen een eenheid te vormen en een toelichting te bevatten, alsook een balans en de winst- en verliesrekening, een staat van wijzigingen in het netto vermogen.

De Spaanse Jaarrekeningen dienen in het dichts bij de maatschappelijke zetel gelegen Handelsregister te worden ingeschreven. Deze dienen vooraf door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden goedgekeurd of door de bestuurder in een termijn van 6 maanden na het beëindigen van het boekjaar. Daarna beschikt u over een periode van 30 dagen om ze bij het Handelsregister in te dienen.

Certificaat van het Handelsregister voor een bedrijf in Spanje

spanish company in marbellaHeeft u een deelname in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in Spanje? Bent u aandeelhouder van een Naamloze Vennootschap of bestuurder van een buitenlandse vennootschap met permanente vestiging in Spanje?

Weet dan dat de volgende informatie openbaar gekend is:

Het Spaanse Handelsregister is een overheidsdienst en hangt af van het Ministerie van Justitie. Het Centraal Handelsregister is gelegen te Madrid en er bestaan Handelsregisters in elke hoofdstad van de verschillende provincies.

Dagelijkse registratie van werkuren in Spanje

Labor Law in Spain marbellaKrachtens de reeds bestaande regeling van deeltijdse contracten en leercontracten, het Spaanse  Koninklijk Besluit 16/2013, van 20 december, en de wijziging daardoor in artikel 12.5.h) van het Werknemersstatuut, en overeenkomstig artikel 35.5 van het Werknemersstatuut die de voltijdse contracten regelen, dienen alle bedrijven die werknemers in dienst hebben een dagelijkse registratie te maken van hun werkuren. De niet-nakoming van deze regeling begint repercussies en negatieve gevolgen te hebben voor sommige bedrijven.

Dit zijn de verplichtingen waaraan de DAGELIJKSE REGISTRATIE VAN DE WERKUREN dient te voldoen:

  • De verdeling van de werkdag dient niet alleen in het contract vermeld te worden, maar ook bij de dagelijkse registratie dient het aantal werkdagen en uurrooster te worden gemeld.

Beperkingen bij cash betalingen in Spanje

cashEind 2012 werd de financiële en belastingregelgeving gewijzigd in Spanje veranderd. Enkele wijzigingen werden ingevoerd ter verdere voorkoming en bestrijding van eender welke mogelijke fraude. Een van deze nieuwe normen gaat om een beperking bij sommige transacties en cash betalingen.

De grens die werd vastgelegd voor alle transacties waarbij een zelfstandige of professional is bij betrokken staat op a 2.500,00.- euro of het equivalente ervan in buitenlandse valuta.

Deze grens kan worden verlegd worden tot 15.000,00.- euro of het equivalente ervan in buitenlandse valuta indien de persoon die de betaling uitvoert een individuele persoon is die kan bewijzen dat zijn/haar fiscale residentie in een ander land dan Spanje is en dat hij/zij niet handelt als individuele bedrijfsleider, zelfstandige of professional in Spanje.

Spaanse van woningen voor toeristische doeleinden. Deel II

lawyer in marbellaHou rekening met de volgende factoren alvorens u te registreren

Gezien het hoog aantal vragen over de registratie van de verhuurders van woningen met toeristische doeleinden, wensen we bij Arcos & Lamers Asociados uw vraagstukken te beantwoorden.

Hierbij geven we u uitleg over een reeks factoren waarmee eigenaren rekening dienen te houden alvorens zich te registreren bij het Register voor Toerisme van Andalusië indien u uw woning in Spanje wenst te verhuren.

Naast de vereisten waaraan alle woningen dienen te voldoen (zie deel een van ons artikel), dient rekening gehouden te worden met de volgende factoren:

1.- De woning dient te beschikken over de Vergunning van eerste bewoning.

Wijzigingen in de Spaanse hypotheekwet waarbij geo -referentiecoördinaten worden vastgelegd voor woningen in Spanje

home marbellaOp 1 November 2015 kwam de wet 13/2015, van 24 juni, van kracht waarin de wijzigingen van de hypotheekwet werden vermeld. Met deze wijzigingen wordt geprobeerd de relatie tussen het eigendomsregister en het kadaster te coördineren en de communicatie tussen hen te verbeteren.

Sinds de wijzingen van kracht zijn gegaan, werd de inschrijving in het eigendomsregister in Spanje gewijzigd. Daarbij wordt bepaald dat telkens een woning wordt geregistreerd of bepaalde transacties plaats vinden, verkavelingen, consolidatie van de grond, segregatie, verdeling, uitzetting en de bepaling van grenzen om het desbetreffende stuk land, deze de geo-referenties moet omvatten van de eigendom om de inschrijving te kunnen vervolledigen.

Termijnen inzake de aansprakelijkheid na de bouw van een woning in Spain

contruction of a home in SpainIn verband met de aansprakelijkheid van de ontwikkelaar  na de bouw van een woning (villa), informeren wij u, in algemene termen, over de bepalingen in de Spaanse wetgeving (et 28/1999 van 5 november inzake bouwstandaarden):   Onverminderd de contractuele aansprakelijkheden, zijn de natuurlijke en rechtspersonen die in de Spaanse bouwprocedure bij te pas komen aansprakelijk tegenover de eigenaren en derden-kopers van het gebouw of appartement voor de volgende materiële schade binnen elk van de volgende periodes vanaf de datum van levering van de woning: