Blog

De toedeling van uw erfenis in Spanje. Vereiste documentatie voor niet-residenten

Heel wat twijfels kunnen rijzen op een zo delicaat moment waarop, naast het nemen van beslissingen zoals het raadplegen van een vakman om u bij te staan bij de toedeling van uw erfenis in Spanje, u ook de nodige documentatie moet klaarmaken om te kunnen overgaan tot de aanvaarding van de Spaanse goederen van de overledene.

De Nederlandstalige advocaten van Arcos & Lamers Asociados willen u op een eenvoudige manier uitleggen welke documentatie u moet klaarmaken om uw akte van toedeling van de Spaanse erfenis bij de notaris te verlijden.

Vooreerst moet u uw paspoort en NIE (Identiteitsnummer van Buitenlander) meenemen zodat de notaris u naar behoren kan identificeren. Vergeet niet dat alle erfgenamen een NIE moeten hebben.

Ten tweede moet u het overlijdenscertificaat van de overledene aan de Spaanse notaris overhandigen. Indien de erflater buiten Spanje is overleden moet dit certificaat voorzien zijn van de Apostille van het Verdrag van Den Haag en vertaald zijn door een beëdigd vertaler.

Ten derde behoeft u het door de overledene in Spanje verleden testament. Indien er in Spanje geen testament verleden werd, hebt u het testament van de verblijfplaats van de overledene nodig, ook weer met apostille en vertaald.

Ten vierde moet u een Certificaat van Uiterste Wilsbeschikkingen verkrijgen waaruit het al dan niet bestaan van een testament van de overledene in Spanje blijkt.

Ook hebt u een Certificaat nodig van het Algemeen Register van Overlijdensverzekeringspolissen, met aanduiding of de overledene al dan niet een overlijdenspolis had.

Ten zesde, indien de overledene een bankrekening had in Spanje, moet u een certificaat van de bank voorleggen met aanduiding van het saldo van de rekening op de datum van het overlijden.

Tenslotte behoeft u ook een kopie van het laatste betaalbewijs van IBI (Belasting op Onroerende Goederen) betaald voor het eigendom, welke aan de akte gehecht zal worden.

De notaris zal in de akte alle goederen opnemen die deel uitmaken van de erfenis in Spanje, zoals woning, bankrekening, voertuig, enz., en zal de toedeling van de erfenis van de overledene ten gunste van de erfgenamen formaliseren, evenals de waarde van de erfenis met het oog op de betaling van de overeenkomstige successierechten.

Meer informatie mbt tot Natalenschap, testamente en erfrecht in Spanje kunt u hier verkrijgen.

Ingeval van twijfels in verband met het verlijden van de akte van aanvaarding van de erfenis in Spanje en de betaling van successie- en schenkingsrechten stelt u zich met ons in contact. Bij Arcos & Lamers Asociados zullen wij u helpen de nodige documentatie te verzamelen en u met raad bijstaan bij het verlijden van uw akte en het betalen van uw belastingen. Wij zullen u bijstaan in de hele procedure tot de toedeling van uw erfenis in Spanje afgewerkt is.

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaans Erfrecht, Testament in Spanje,

Share this story

Categorieën