Blog

Spaanse Wet 24/2015, van 24 juli inzake Patenten

Trademark in SpainWij geven u graag enkele opmerkingen over de nieuwe patentenwet:

– Gezien het aantal betrokken wetteksten en de aard van de wijzigingen in vergelijking met de vorige patentenwet 11/1986, was het niet voldoende eenvoudigweg een gedeeltelijke hervorming te maken zoals tot nu toe werd gedaan.

– In 1986 werden alle patenten door Spanje afgegeven. Tegenwoordig wordt meer dan 90% van de patenten met rechtsgevolgen in Spanje, afgegeven door het Europees Bureau voor Patenten (OEP).

– Het doeleinde van de wet is de bescherming van de innovatie middels patenten te vereenvoudigen en sneller te doen verlopen en de rechtszekerheid te versterken. De enige voorwaarde om de patenten te verlenen is dat er voorafgaande een examen wordt uitgevoerd inzake de nieuwheid en de inventiviteit, waarvan de geleidelijke toepassing initieel werd voorzien in de Patentenwet 1986.

– De wet maakt een verschil tussen een uitvinding, gebruiksmodellen en aanvullende certificaten inzake bescherming medicamenten en fytosanitaire producten.

– Deze worden geregistreerd in het zogenaamde Bureau voor Patenten en Merken op verzoek van de natuurlijke personen of rechtspersonen of zelfs publiekrechtelijke entiteiten.

– De wet bepaalt patenten als volgt: alle uitvindingen die op alle gebieden van technologie nieuw zijn, een inventiviteit omvatten en op industrieel vlak kunnen worden toegepast. Ze kunnen biologische materie als doeleinde hebben.

– Het recht op het patent behoort toe aan de uitvinder of de rechthebbenden en is overdraagbaar via alle middelen die het recht erkent.

– Er wordt verondersteld dat de verzoeker gerechtigd is het recht op het patent uit te oefenen. Het patent heeft een niet-verlengbare duur van twintig jaar, gerekend vanaf de datum dat het verzoek wordt ingediend.

– Het belangrijkste gevolg van het patent is dat een exclusief recht omvat van de houder op de fabricatie, gebruik en verkoop met commerciële doeleinden, zelfs indien dit niet overgaat tot de privésfeer van andere gebruikers.

– Regelgeving inzake jurisdictie en procedurele regelgeving. De territoriale bevoegdheid komt toe aan de handelsrechtbank.

– Gebruiksmodellen. Het belangrijkste verschil met de patenten is dat het niveau voor inventiviteit lager ligt dan bij patenten.

– De toepasselijke industriële uitvindingen  kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de wet, beschermd worden als gebruiksmodellen, indien deze nieuw zijn en een inventiviteit betreffen, en erin bestaan aan een object of product een configuratie te geven dat praktisch is voor het gebruik of fabricatie.

– De bescherming van het gebruiksmodel geeft aan de houder ervan dezelfde rechten als een patent voor een uitvinding.

 – Gebruiksmodellen worden beschermd voor een niet-verlengbare duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum dat het verzoek werd ingediend, en zal de desbetreffende rechtsgevolgen hebben vanaf de publicatie van de vermelding ervan in het «Officieel Staatsblad voor Industriële Eigendom »

– Europese patenten.

In Spanje wordt het Verdrag toegepast inzake concessie van Europese Patenten, opgemaakt in Munich op 5 oktober 1973, en het Verdrag inzake Samenwerking op het gebied van Patenten, ondertekend in Washington op 19 juni 1970.

De verzoeken voor Europese patenten zullen, na hun publicatie overeenkomstig artikel 93 van het CPE, in Spanje een tijdelijke bescherming hebben gelijk aan de bescherming van nationale verzoeken vanaf  de datum waarop, na betaling van de desbetreffende tarieven, een vertaling van de aanspraken toegankelijk is gemaakt voor het publiek door het Spaans Bureau voor Patenten en Merken.

Zodra de concessie van het Europees patent staat vermeld in het «Europees Staatsblad van Patenten», zal het Spaans Bureau voor Patenten en Merken deze in het Register inschrijven, met de gegevens vermeld in het Europees Register voor Patenten.

Er dient een jaarlijks bedrag betaald te worden om het patent te behouden.

Deze regelgeving gaat van kracht vanaf 1 april 2017.

Neem nú contact met ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje voor al uw belasting en juridische zaken.

Félix Ruiz, advocaat in Spanje

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol,

Share this story

Categorieën