Blog

Verordering van de Europease Unie inzake nalatenschappen. Europese errechtverklaring III

Inheritance in SpainWe gaan verder met onze bescheiden analyse van de VERORDENING nº 650/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 inzake de regulering van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging alsook de instelling van een erfrechtverklaring op Europees niveau (klik hier voor onze blogs I en II hieromtrent).

 

In dit blog zullen we de erfrechtverklaring op Europees niveau onder de loep nemen.

De overweging 18 van de Verordening bepaalt dat de erfrechtverklaring op Europees niveau een geldig document dient te zijn om de goederen in het register van een lidstaat in te schrijven. Dit neemt echter niet weg dat de autoriteiten die de inschrijving verwerken bijkomende informatie of documenten kunnen opvragen aan de verzoeker die vereist zijn krachtens de wet van de lidstaat waar het register zich bevindt, bijvoorbeeld, informatie of documenten inzake de betaling van belastingen. De bevoegde autoriteit kan aan de verzoeker van de inschrijving aangeven op welke wijze hij deze ontbrekende informatie of documenten kan verstrekken.

De erfrechtverklaring zal afgegeven worden voor gebruik door de erfgenamen, legatarissen met rechtstreekse rechten op de nalatenschap en executeurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap die in een andere lidstaat dienen aan te tonen dat ze in deze hoedanigheid handelen of hun rechten als erfgenamen of legatarissen uitoefenen of hun hoedanigheid van executeurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap.

Elke lidstaat zal in haar interne wetgeving moeten bepalen welke autoriteiten bevoegd zullen zijn voor de afgifte van de verklaring, of het nu gaat om rechtbanken, of andere autoriteiten met bevoegdheden in erfenissen zoals bijvoorbeeld notarissen.

Notarissen in Spanje hebben de bevoegdheid om zo’n erfrechtverklaring af te geven. Dit biedt een flexibiliteit en snelheid in de oplossing van kwesties voortvloeiende uit de grensoverschrijdende materie in nalatenschappen in de Europese Unie.

De originele erfrechtverklaring dient in bezit te blijven van de afgevende autoriteit, die een of meerdere kopies dient af te geven aan de verzoeker en aan eender welke andere persoon die een wettelijk recht kan aantonen.

Het gebruik van de erfrechtverklaring zal niet verplicht zijn en kan vervangen worden door interne documenten gebruikt voor in de lidstaten voor dergelijke doeleinden. Niettemin, na het gebruik ervan zal dit rechtsgevolgen hebben in alle lidstaten zonder noodzaak tot een bijzondere procedure.

Ten laatste, werd op 9 december 2014 de verordening goedgekeurd van de tenuitvoerlegging van nummer 1329/2014 waarin de nodige formulieren worden vastgelegd voor de tenuitvoerlegging van Verordening (CE) nº 650/2012. Deze formulieren zullen van kracht zijn vanaf 17 augustus 2015.

 

Click hier voor meer informative over het onderwerp NALATENSCHAP, TESTAMENTEN EN ERFRECHT in Spanje.

 

Neem nú contact met ons advocatenkantoor in Marbella als u informatie en advies nodigt heeft mbt tot nalatenschappen, testamenten en erfrecht in Spanje.

 

Félix Ruiz, advocaat in Spanje

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Testament in Spanje,

Share this story

Categorieën