Blog

Verordening van de Europese Unie inzake nalatenschappen. Europese errechtverklaring II

Inheritance in Marbella and SpainAls vervolg op ons blog VERORDENING VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE NALATENSCHAPPEN; EUROPESE ERFRECHTVERKLARING I (klik hier) wensen we hier uit te leggen dat de Verordening nº 650/2012 de verschillende Europese wetgevingen inzake nalatenschappen uniform wenst vast te leggen alsook een Europese Erfrechtverklaring wenst in te stellen.

In ons vorig blog hebben we reeds gesproken over de belangrijkste kenmerken van deze Europese Erfrechtverklaring. Nu zullen we toch even van naderbij deze Verordening nº 650/2012 bekijken die op 17 augustus in werking zal treden.

De voormelde Verordening legt als algemene regel vast dat de wet toepasselijke op de volledige erfenis de wet is van de staat waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had op het tijdstip van overlijden (we gaan hierbij niet in op het feit dat deze algemene regel de Spaanse interne regels aantast waarin bepaald wordt dat de erfenis door doodsoorzaak door de nationale wet van de erflater zal worden gereguleerd op het tijdstip van overlijden (art.9.8. van het Burgerlijke Wetboek).

Indien op uitzonderlijke wijze duidelijk uit alle omstandigheden van de zaak ten tijde van het overlijden blijkt dat de erflater een duidelijk hechtere band had met een staat anders dan de staat waarvan de wet toepasselijk zou zijn overeenkomstig lid 1, zal de toepasselijke wet die van de andere staat zijn.

 

Iedere persoon kan kiezen voor de wet van de staat waarvan hij/zij de nationaliteit bezit op een bepaald moment of op het moment van overlijden. De keuze van de wet dient uitdrukkelijke gemaakt werden in een verklaring in een uiterste wilsbeschikking of dient te blijken uit de clausules in een soortgelijke verklaring. Wat gebeurt er nu met de testamenten die werden opgemaakt voorafgaande aan de toepassing van deze Verordening, met name, testamenten van vóór 17 augustus 2015?

Artikel 83 van de Verordening bepaalt dat indien de erflater vóór 17 augustus 2015 de keuze had gemaakt inzake de wet die van toepassing zal zijn op zijn nalatenschap, deze keuze geldig zal zijn indien de voorwaarden bepaald in de voorgaande paragrafen werd nagekomen (dat wil zeggen, de wet van de gewone verblijfplaats of uitdrukkelijke keuze van de wet van zijn nationaliteit) of indien de geldigheidsvoorwaarden nakomt in toepassing van de regelgeving van het Internationaal Privérecht op het moment dat de keuze werd gemaakt, in de staat waar de erflater zijn gewone verblijfplaats had of in eender welke andere staat van zijn nationaliteit.

Hoewel deze Verordening niet van toepassing zal zijn in het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Denemarken, zal deze wel van toepassing zijn op de Britse en Deense residenten in Spanje.

Bent u een Britse resident in Spanje, wees dan op de hoogte dat de wet van toepassing op uw nalatenschap, de Spaanse wetgeving zal zijn, uitgezonderd indien u (via een testament) uitdrukkelijk een keuze heeft gemaakt voor de wet van afkomst.

Indien u reeds uw testament heeft doen verlijden voordat de Verordening in werking trad (vóór de 17de augustus 2015), raden wij u aan na te gaan of het testament correct werd opgesteld en duidelijk werd aangegeven welke wet van toepassing zal zijn op uw nalatenschap.

Anderzijds dient een Spanjaard die resident is in het buitenland (al dan niet in de Europese Unie), een testament te doen verlijden waarin hij uitdrukkelijk verklaart dat de Spaanse wetgeving (zijn wet van afkomst) van toepassing zal zijn op zijn nalatenschap, en anders, dient hij ervan op de hoogte te zijn dat de wet van zijn gewoonlijke verblijfplaats van toepassing zal zijn vanaf 17 augustus 2015.

Zorg ervoor dat uw familieleden in de toekomst vlot alles kunnen behandelen, vraag raad bij Arcos & Lamers Asociados, of u nu al een testament heeft of niet, wij zullen al uw twijfels oplossen in verband met de toepassing van deze Verordening die we in dit blog hebben beschreven.

Félix Ruiz, Advocaat in Marbella, Málaga, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën