Blog

Verordening van E.U. inzake nalatenschappen. Europese erfrechtverklaring I

Testament in Marbella SpanjeEr komen heel wat Europese cliënten bij ons over de vloer die bezorgd zijn over de situatie van hun goederen in Spanje na hun overlijden, de toe te passen wet inzake nalatenschappen en de te betalen belastingen.

De Europese Unie probeert “de goede werking van de binnenmarkt te vereenvoudigen en neemt alle obstakels tot het vrije verkeer weg voor de personen die tegenwoordig moeilijkheden ondervinden om hun rechten uit te oefenen in geval van een uiterste wilsbeschikking met grensoverschrijdende gevolgen. In de Europese Ruimte voor Rechtspraak is het noodzakelijk dat de burgers hun nalatenschap kunnen organiseren. Het is daarbij nodig om op efficiënte wijze de rechten van de erfgenamen, legatarissen en dichtstbijzijnde personen van de erflater te waarborgen, alsook de rechten van de schuldeisers op de nalatenschap”. (Verordening 650/2012)

Het gaat om concrete problemen die de Europese burger ondervindt. De Europese Unie heeft in 2012 een Verordening goedgekeurd (nº 650/2012, van 4 juli 2012) inzake de regulering van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging alsook de instelling van een erfrechtverklaring op Europees niveau.

Deze verordening is niet van toepassing op fiscale of administratieve kwesties in publiekrecht noch op civielrechtelijke zaken anders dan nalatenschappen, kwesties inzake huwelijksgemeenschappen, of de oprichting, beheer en ontbinding van trusts. Ook de vereisten voor de inschrijving in een register van een recht op roerende of onroerende zaken, alsook de gevolgen van zulke inschrijvingen worden hier niet onder verstaan.

Op 17 augustus 2015 zal de VERORDENING VOOR TENUITVOERLEGGING (CE) Nº 1329/2014 VAN DE COMMISSIE, van 9 december 2014 in werking treden, waarin de formulieren worden uiteengezet die vermeld worden in de Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

De verordeningen van de Europese Unie zijn direct toepasselijk in de lidstaten, zonder dat iedere lidstaat haar interne wetgeving dient te reguleren. Daarom is deze voormelde Verordening alsook de Verordening inzake de tenuitvoerlegging direct toepasselijk in de Spaanse wetgeving.

De Verordening is vanaf 17 augustus 2015 toepasselijk op de grensoverschrijdende nalatenschappen (artikel 83 van de Verordening 650/2012: 1. De bepalingen van onderhavige Verordening zullen worden toegepast op de nalatenschap van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015).

U kunt nu reeds bij een notariskantoor in Spanje terecht om te kiezen voor de wet die toepasselijke is op uw nalatenschap en deze in uw testament die u in Spanje wenst te ondertekenen, in te begrijpen.

Neem vandaag nog contact op met Arcos & Lamers Asociados waar wij u advies zullen verlenen over de hierboven beschreven kwestie of eender welke andere zaak in uw nalatenschap in Spanje.

Meer informatie over het nalatenschap, testamenten en erfrecht in Spanje kunt u hier vinden 

  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Spaans advocatenkantoor, Testament in Spanje,

Share this story

Categorieën