Blog

Belastingssysteem voor Spaanse onroerende goederen van niet-fiscaal residenten – DEEL 2- Inkomstenbelasting in Spanje

Spanish taxIndien u een natuurlijk persoon bent en niet fiscaal resident in Spanje, en zinnens bent een onroerend goed in Spanje aan te kopen, is het aan te raden op de hoogte te zijn van de Spaanse fiscale verplichtingen waaraan u zal moeten voldoen.

Nadat u een onroerend goed in Spanje heb aangekocht bent u de volgende belastingen verschuldigd:

  • Plaatselijke Onroerendgoedbelasting (Gemeentebelasting) – ZIE DEEL 1
  • Inkomstenbelasting voor Niet-verblijfhouders in Spanje:
  • Inkomsten berekend op stedelijk onroerend goed voor persoonlijk gebruik (Spaanse Belasting op Vermeende Inkomsten).
  • Inkomsten van Verhuurd Onroerend Goed

Beide hoger genoemde alternatieven vallen onder het Spaanse begrip “Impuesto sobre la Renta de No Residentes – I.R.N.R).

INKOMSTENBELASTING VOOR NIET-FISCAAL RESIDENTEN IN SPANJE.

De Spaanse aangifte voor Inkomstenbelasting van Niet Fiscaal Residenten (Impuesto de sobre la Renta de No Residentes) is een unilaterale aangifte die alle Niet-fiscale Verblijfhouders die individueel eigenaar zijn van een op het Spaanse Grondgebied gelegen onroerend goed jaarlijks verplicht moeten indienen bij de Belastingdienst in Spanje.

Indien het eigendom bezit is van een echtpaar of meerdere personen wordt elke persoon als een afzonderlijke belastingplichtige beschouwd en moet elke eigenaar een afzonderlijk belastingformulier invullen en indienen.

De belastingplichtige kan zijn formulier voor deze Inkomstenbelasting in Spanje op twee manieren invullen:

  • Inkomsten Berekend op de catastrale waarde van het onroerend Goed in Spanje.

Wanneer het eigendom uitsluitend tot persoonlijk gebruik bestemd is. Om de jaarlijkse opbrengst te berekenen moeten wij een vastgesteld tarief toepassen op de Kadastrale of Belastbare Waarde van het onroerend goed, waarbij ook rekening moet gehouden worden met de duurtijd van eigendom van het onroerend goed tijdens de periode waarop de belasting geheven wordt. Om het belastingbedrag te kennen moeten wij het van kracht zijnde belastingtarief toepassen:

Jaar 2011:                               24,00%

Jaren 2012, 2013 & 2014       24,75%

Deze belastingaangifte moet betaald worden tijdens het kalenderjaar dat volgt op de datum van ontstaan van de verplichting.

  • Inkomsten van Verhuurd Onroerend Goed

Algemeen gesproken is het aan te geven bedrag het totale van de huurder ontvangen bedrag, zonder enige aftrek van onkosten.

In het geval van belastingplichtigen met verblijf in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen bij het berekenen van de belastbare basis echter alleen de onkosten afgetrokken worden die zijn opgenomen in de Wet van de Spaanse Persoonlijke Inkomstenbelasting (IRPF), op voorwaarde dat bewezen kan worden dat deze onkosten rechtstreeks verband hebben met de in Spanje verdiende inkomsten.

Belastingtarief:

Jaar 2011:                               24,00%

Jaren 2012, 2013 & 2014       24,75%

 

Wanneer moet de aangifte voor de Spaanse Inkomstenbelasting van niet fiscaal residenten ingediend worden?

 

Dit is afhankelijk van het resultaat van de Spaanse belastingaangifte.

1) Bedrag te betalen: de eerste 20 kalenderdagen van april, juli, oktober en januari volgend op het voorgaande trimester.

2) Met nihil resultaat: Tussen 1 en 20 januari van het jaar volgend op dat van de aangegeven inkomsten.

Bijkomende informative betreffende de Spaanse Inkomstenbelasting voor NIET-Verblijfhouders vind u hier:

BELASTINGVERPLICHTINGEN VOOR NIET-FISCALE VERBLIJFHOUDERS MET EEN ONROEREND EIGENDOM IN SPANJE

Eerdere posten op onze blogs betreffende de Inkomstenbelasting voor fiscale verblijfhouders in Spanje:

INKOMSTENBELASTING IN SPANJE VOOR NATUURLIJKE PERSONEN. UITSLUITING VAN AFTREKKINGEN

INKOMSTENBELASTING IN SPANJE, SCHAAL

WIE MOET IN 2012 INKOMSTENBELASTING AANGEVEN IN SPANJE?

TERMIJNEN VAN DE SPAANSE AANGIFTE VOOR INKOMSTENBELASTING.

GOED NIEUWS BETREFFENDE INKOMSTENBELASTING VOOR FISCALE VERBLIJFHOUDERS IN SPANJE!

Wanneer wordt iemand als Spaans verblijfhouder aanzien? Een Spaanse boekhouder geeft u het antwoord

Aarzel niet contact op te nemen met één van de gespecialiseerde en professionele advocaten en boekhouders van onze firma voor al uw juridische, fiscale en boekhoudkundige vragen.

  Sara Duarte, accountant in Spain
  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Niet resident in Spanje , Vastgoed Advocaat Marbella, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën